Konsolidacja podstaw prawnych dla wymiany międzynarodowej. Harmonijne, obopólne korzyści, dzięki którym zyskują obie strony. ——Oficjalnie weszła w życie ,,Ustawa o stosunkach zagranicznych Chińskiej Republiki Ludowej”.
2023-07-21 17:18

,,Ustawa o stosunkach zagranicznych Chińskiej Republiki Ludowej” weszła w życie 1 lipca 2023 roku. Jest ona pierwszą ustawą od czasu powstania Chińskiej Republiki Ludowej, która spaja główne zasady polityczne, stanowiska i systemy instytucjonalne dotyczące spraw zagranicznych oraz zawiera ogólne przepisy dotyczące rozwoju stosunków zagranicznych. Ogłoszenie ustawy stanowi ważny kamień milowy w budowie chińskiego systemu prawnego związanego z zagranicą.Ustawa o stosunkach zagranicznych koncentruje się na sprecyzowaniu ogólnych wskazówek dotyczących spraw zagranicznych Chin obejmujących różne dziedziny takie jak polityka, gospodarka i kultura. Zasadniczo, Ustawa o stosunkach zagranicznych skupia poniższe cechy:


Po pierwsze, Ustawa o stosunkach zagranicznych promuje przyjazne relacje. Główną narracją tejże ustawy jest właśnie promowanie oraz wzmacnianie przyjaznej wymiany i współpracy, co znajduje odzwierciedlenie w wielu szczegółowych regulacjach. Na przykład, wskazówki dotyczące rozwijania stosunków zagranicznych jasno mówią, że należy „rozwijać stosunki zagraniczne i promować przyjacielską wymianę”. Celem i zadaniem rozwijania stosunków zagranicznych jest „promowanie realizacji globalnych inicjatyw rozwojowych, bezpieczeństwa i cywilizacyjnych”. Ustawa wskazuje także na chęć aktywnego uczestnictwa w globalnym zarządzaniu środowiskiem i klimatem, rozwijania pomocy zagranicznej i włączenia się w rozwój  międzynarodowej współpracy i pomocy humanitarnej. Ponadto, Ustawa wskazuje, że Chiny zachęcają do rozwoju przyjaznej wymiany pozarządowej i współpracy zagranicznej, a także do wymiany i współpracy w dziedzinach edukacji, nauki, kultury, zdrowia, sportu, społeczeństwa, ekologii, wojskowości, bezpieczeństwa oraz praworządności. W całej Ustawie jest łącznie 20 punktów, podkreślających „wymianę i współpracę”,  czy ,,przyjacielską współpracę międzynarodową”, co w pełni odzwierciedla najważniejsze cechy tejże Ustawy.


Po drugie, Ustawa o stosunkach zagranicznych ma poszerzyć otwarcie Chin na świat zewnętrzny. Otwarcie się na świat jest główną  polityką Chin. W raporcie z XX Zjazdu Komunistycznej Partii Chin podnoszona jest kwestia promowania otwarcia na świat na wysokim poziomie, raport określa także konkretne wymogi dotyczące wdrożenia w życie tejże kwestii. Ustawa o stosunkach zagranicznych podkreśla, że przestrzeganie otwartości jest ważną zasadą, a Artykuł 4. Postanowień ogólnych stanowi, że „należy przestrzegać podstawowych zasad polityki narodowej otwierania się na świat zewnętrzny i realizować obopólnie korzystną strategię otwarcia”. W celach i zadaniach dotyczących rozwoju stosunków zagranicznych podkreśla się, że należy „promować otwarcie na wysokim poziomie, rozwijać handel zagraniczny, aktywnie promować i zgodnie z prawem chronić inwestycje zagraniczne, zachęcać do inwestycji zagranicznych i innej zagranicznej współpracy gospodarczej, promować wysokiej jakości współpracę przy wspólnym rozwijaniu „Pasa i Szlaku”, utrzymywać wielostronny system handlowy, przeciwstawiać się unilateralizmowi i protekcjonizmowi oraz promować budowę otwartej gospodarki światowej”.


Po trzecie, Ustawa o stosunkach zagranicznych jest aktem, który chroni narodową suwerenność, bezpieczeństwo i interes rozwoju państwa. Od XVIII Zjazdu Komunistycznej Partii Chin, w obliczu złożonej i trudnej sytuacji międzynarodowej, Chiny wzmocniły ustawodawstwo dotyczące ochrony narodowej suwerenności, bezpieczeństwa i interesów rozwojowych oraz osiągnęły szereg osiągnięć legislacyjnych. Ustawa o stosunkach zagranicznych wyraźnie zaznacza, że jej celem jest „rozwijać stosunki z zagranicą, chronić suwerenność, bezpieczeństwo narodowe i interesy rozwojowe”. W celach i zadaniach rozwoju stosunków z zagranicą wyraźnie podkreśla się „rozwijanie stosunków z zagranicą, utrzymywanie ustroju socjalistycznego o cechach chińskich, ochronę narodowej suwerenności, jedności i integralności terytorialnej, co ma służyć rozwojowi gospodarczemu i społecznemu kraju”. W Ustawie podkreśla się, ze „państwo, zgodnie z prawem, podejmuje niezbędne środki  w celu ochrony bezpieczeństwa oraz praw i interesów chińskich obywateli i organizacji za granicą oraz w celu ochrony zagranicznych interesów kraju przed zagrożeniami i naruszeniami”.


Obecnie świat i historia zmieniają się w dotychczas niespotykany sposób. Pod silnym przywództwem Komunistycznej Partii Chin Chiny energicznie promują i rozszerzają modernizację w stylu chińskim, stają się filarem utrzymania pokoju i stabilności na świecie oraz główną siłą napędową globalnego wzrostu gospodarczego. Jednocześnie, pojawiające się coraz szybciej zmiany na świecie, których nie widziano od stuleci, regulują międzynarodowy układ sił; struktura i porządek międzynarodowy przechodzą złożone zmiany, a świat wkracza w nowy okres niestabilnych zmian. Rozwój Chin stoi w obliczu bardzo skomplikowanej sytuacji międzynarodowej, a rola rządów prawa w rozwijaniu stosunków zagranicznych i ochronie interesów narodowych staje się bardziej widoczna.


Ustawa o stosunkach zagranicznych wprowadza w życie myśli Xi Jinpinga o współczesnym socjalizmie z chińską charakterystyką, zwłaszcza refleksje na temat dyplomacji i rządów prawa, a także kompleksowo urzeczywistnia myśli z XX Zjazdu Komunistycznej Partii Chin. Ustawa przekłada wieloletnią politykę zagraniczną Chin (zwłaszcza tę współczesną), na prawo za pomocą procedur ustawowych, podkreślając, że Chińska Republika Ludowa opowiada się za scentralizowanym i zjednoczonym kierownictwem Komunistycznej Partii Chin w jej współpracy zagranicznej i scalonym punktem widzenia dotyczącym kontaktów międzynarodowych. Ponadto, Ustawa ma na celu ulepszyć mechanizmy dotyczące stosunków zagranicznych i za pomocą rządów prawa wyjaśnić światu cel polityki zagranicznej Chin, jakim jest utrzymanie pokoju na świecie i promowanie wspólnego rozwoju. To wszystko ma odzwierciedlać silne oczekiwania Chin dotyczące pokojowego rozwoju i korzystnej dla wszystkich stron współpracy. Ustawa ukazuje także silną wiarę Chin w promowanie budowania wspólnoty dla ludzkości, tworzenia nowego typu stosunków międzynarodowych oraz wspólnych wartości całej ludzkości. Jednocześnie, w pełni demonstruje także determinację Chin w ochronie narodowej suwerenności, bezpieczeństwa i interesów rozwojowych oraz wzięcia odpowiedzialności za uczciwość i sprawiedliwość międzynarodową.