Ważniejsze wizyty chińsko-polskie w 2000 roku
2001-01-31 00:00

23-30 lutego
Delegacja Komitetu Badań Naukowych RP, pod kierownictwem Przew. Wiszniewskiego przebywała z wizytą w Chinach i uczestniczyła w XXIX konferencji Chińsko-Polskiej Izby Współpracy Naukowo-Technicznej. 24 lutego, na konferencji obecna była Wiceminister chińskiego Ministerstwa Nauki i Techniki, Pani Deng Nan, pełniąca jednocześnie funkcję przewodniczącej grupy chińskiej strony w Chińsko-Polskiej Izbie Współpracy Naukowo-Technicznej. Minister Deng Nan i Przew. Wiszniewski podpisali wspólnie protokół dotyczący konferencji. Podczas pobytu w Chinach  Delegacja Polska zwiedziła Pekin, Xi'an i inne miejscowości.

28 lutego-5 marca
Z wizytą w Chinach przebywała Delegacja „Domu Polskiego" pod kierownictwem Wiceprzew. Kumosia. Delegacja spotkała się z Wiceprzew. Chińskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Porozumienia Międzynarodowego Panem Zhu Liang, który wydał bankiet na jej cześć. Odbyła również spotkania robocze, którym ze strony Chińskiej przewodniczył   Zastępca Sekretarza Generalnego Pan He Liansheng. Podczas spotkania dyskutowano również o sytuacji Polski. W czasie wizyty Delegacja Polska spotkała się również roboczo z Chińską Międzynarodową Agencją Turystyczną. Spotkanie uwieńczone zostało podpisaniem listu intencyjnego.  Delegacja zwiedziła Pekin, Hang Zhou, Uniwersytet w Zhejiang, Akademię Medycyny Chińskiej w Zhejiang oraz Centralną Akademię Sztuk Pięknych.

27 marca-3 kwietnia
Wizytę w Chinach złożył Podsekretarz Stanu Ministerstwa Gospodarki RP Błaszczyk. W czasie pobytu w Chinach spotkał się z chińskim Wiceministrem Handlu Zagranicznego i  Współpracy Gospodarczej, Panem Zhou Keren. Obie strony przeanalizowały sytuację rozwoju wzajemnych stosunków ekonomiczno-handlowych po VIII regularnym spotkaniu w ramach Ekonomiczno-handlowej Komisji Mieszanej pomiędzy rządami chińskim i polskim, które odbyło się w październiku 1998 roku. Przeprowadziły również ogólne rozmowy na temat dalszego rozwoju współpracy. Pan Błaszczyk spotkał się również z Panem Wang Chunzheng-Wiceprzewodniczący Chińskiej Państwowej Komisji Planowania, Panem Zhu Zhigang- Asystentem Ministra Finansów,  Panem Zhu Guangyao - Wiceprezesem Państwowego Głównego Urzędu Ochrony Środowiska, Panem Zhao Tiechui - Wicedyrektorem Państwowego Głównego Urzędu Przemysłu Węglowego oraz Panem Sun Changji - Wiceprezesem Banku Chińskiego.

11-13 kwietnia
Na zaproszenie Przewodniczącego Sejmiku Samorządowego Woj. Śląskiego, Chińska Delegacja z Prowincji Liaoning z  Wicegubernatorem, Panem Liu Ketian na czele, przebywała z wizytą w Polsce. Delegacja spotkała się z liderami  Samorządu Woj. Śląskiego oraz Wiceprzewodniczącym Zarządu Sejmiku Woj. Pomorskiego Panem Kurskim. Oprócz tego Delegacja odbyła również rozmowy z przedstawicielami Banku Śląskiego, firmami zajmującymi się handlem urządzeń górniczych oraz Instytutem Maszyn Górniczych  KOMAG. Strony omawiały sprawy dotyczące współpracy w dziedzinach ochrony środowiska, energetyki i górnictwa.

6-11 maja
W Polsce przebywała z przyjacielską wizytą Delegacja  Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej. Delegację przyjął Szef Sztabu Generalnego WP Pan Szumski. Liderzy armii podjęli Gości bankietem. Delegacja odwiedziła Akademię Obrony Narodowej Polski, I Brygadę Pancerną, II Brygadę Saperów, Muzeum WP, Korpus Powietrzno-Zmechanizowany i Grób Nieznanego Żołnieża w Warszawie. Delegacja zwiedziła również Kraków.

14-19 maja
Wiceprezes Państwowego Głównego Urzędu Ochrony Środowiska Pan Zhu Guangyao złożył wizytę w Polsce. Polski Minister Środowiska Pan Tokarczuk spotkał się z Delegacją i wydał na jej cześć bankiet.

21-24 maja
Delegacja pod kierownictwem Dyrektora Departamentu Konsularnego chińskiego MSZ Pana Zhong Jianhua, przebywała z wizytą w Polsce. Celem wizyty było przeprowadzenie konsultacji konsularnych z polskim MSZ. Strony wymieniały opinie dotyczące wymiany not w sprawie poprawek do obustronnego porozumienia o ruchu bezwizowym, oraz umowy o przekazywaniu i przyjmowaniu osób przebywających bez zezwolenia.

23-26 maja
Na zaproszenie Wojewody Pomorskiego przebywała w Polsce Delegacja pod kierownictwem Zastępcy Sekretarza Komitetu Partyjnego Miasta Shanghaju Pana Meng Jianzhu. Strony dyskutowały o możliwościach współpracy pomiędzy Metropolią Shanghaj a Ziemią Gdańską-głównie Trójmiastem.

25 maja-2 czerwca
Z wizytą w Chinach przebywała polska Delegacja Związku Młodzieży Wiejskiej pod kierownictwem Podsekretarza Stanu  w Kancelarii Prezydenta RP, Pana Śmietanka. Delegację przyjęli Wiceprzewodniczący Chińskiej Ludowej Konsultatywnej Konferencji Politycznej Pan Chen Jinhua oraz Zastępca Kierownika Wydziału Spraw Zagranicznych KC KPCh Pan Ma Wenpu.  Pierwszy Sekretarz Sekretariatu KC KZMCh Pan Bayin Chaolu, oraz Przewodniczący Ogólnochińskiego Związku Młodzieży wydali na jej cześć bankiet. Delegacja odbyła rownież spotkania robocze z Pierwszym Zastępcą Sekretarza KC KZMCh Panem Huang Danhua oraz Wiceprzewodniczącym OZM. Podczas pobytu w Chinach Delegacja zwiedziła Pekin, Zhengzhou, Shanghaj oraz inne miejscowości.  

5-9 czerwca
Z wizytą w Polsce przebywała Delegacja Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych pod kierownictwem Wiceprzewodniczącego Stałego Komitetu OZPL Pana Bu He. Delegacja spotkała się z Prezydentem RP Panem Kwaśniewskim, Marszałkiem Sejmu Panem Płażyńskim oraz Ministrem Spraw Zagranicznych Panem Geremkiem. Ponadto z Delegacją spotkali się też Wicemarszałek Sejmu Pan Zając oraz Przew. Parlamentarnej Grupy  Polsko-Chińskiej Pan Cygonik. Spotkanie uwieńczone zostało bankietem. Podczas spotkania  strony wymieniały opinie na temat dalszego rozwoju stosunków bilatelarnych, wzmocnienia stosunków pomiędzy OZPL i Parlamentem RP oraz innych istotnych dla obu krajów problemów  międzynarodowych. Delegacja zwiedziła Kraków, Katowice i inne miejscowości.

20 czerwca
Na zaproszenie Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Transportu i Gospodarki Morskiej RP Pana Grzelakowskiego w Polsce przebywała z wizytą Delegacja pod kierownictwem Pana Hong Shanxiang,  Wiceministra Transportu ChRL i  akcjonariusza chińskiej strony w firmie CHIPOLBROK- Chińsko-Polskie Towarzystwo Okrętowe S.A.. Pan Hong Shanxiang uczestniczył  w spotkaniu akcjonariuszy CHIPOLBROK. Przeprowadził też z polską stroną rozmowy o współpracy w dziedzinie transportu morskiego.

18-22 lipca
Z wizytą w Chinach przebywała Delegacja na czele ktorej stał Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Plewa. Delegację przyjął chiński Wiceminister Rolnictwa Pan Liu Jian. Podczas spotkania Pan Liu Jian przedstawił obecną sytuację rolnictwa w Chinach i rozwoju gospodarki rolnej. W czasie pobytu w Chinach delegacja polska miała możliwość obejrzenia „Pięknego Pekińskiego Ogrodu Rolniczego" i spotkania z firmą COFCO (China National Cereals, Oils & Foodstuffs Imp. & Exp. Corp. ). Goście zwiedzili również prowincję Zhejiang.

17-24 lipca
Z wizytą w Polsce przebywała Delegacja Chińskiej Akademii Nauk z Wiceprezesem, Yan Yixun na czele. Podpisane zostało porozumienie o współpracy między ChAN a PAN.

8-10 sierpnia
Na zaproszenie Wiceministra Pracy i Polityki Społecznej RP przebywała w Polsce Delegacja Biura d/s Reformy Systemu Ekonomicznego Chińskiej Rady Państwowej pod kierownictwem Wicedyrektora Pana Li Jiange. Celem wizyty było zapoznanie się gości z reformą systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce.

11-17 września
Z wizytą w Chinach przebywała Delegacja Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu RP pod kierownictwem Przew. Bieleckiego. Delegację przyjął Wiceprzewodniczący Stałego Komitetu Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych Pan Xu Jialu. Spotkaniom roboczym przewodniczyła Wiceprzewodnicząca Komisji Spraw Zagranicznych OZPL Pani Li Shuzheng, która też podjęła gości bankietem. Delegacja spotkała się też z Asystentem Ministra MSZ Panem Liu Guchang, a Przew. Chińsko-Polskiej Grupy Przyjaźni przy OZPL Pan Hu Guangbao poczęstował gości typowym przysmakiem. Podczas pobytu w Chinach Delegacja zwiedziła Pekin,  Shanghaj, Suzhou oraz inne miejscowości.

18-29 września
Na zaproszenie OPZZ przebywała w Polsce Delegacja  Ogólnochińskiej Federacji Związków Zawodowych z  Wiceprzewodniczącym Panem Lu Zhangong na czele. Delegacja spotkała się z Doradcami Prezydenta RP do  Spraw Międzynarodowych i Społecznych oraz liderami SLD.

28 września-1 października
Na zaproszenie Ministra Finansów RP Pana Bauca, z wizytą w Polsce przebywał Chiński Minister Finansów Pan Xiang Huaicheng wraz z Delegacją. Podpisana została umowa między rządem RP a rządem ChRL o współpracy finansowej, która zobowiązuje rząd polski do udzielenia rządowi chińskiemu kredyt w wysokości 85 mln USD przeznaczonego na opłatę kosztów zakupu przez Chiny polskich urządzeń i technologii związanych z ochroną środowiska. Goście zwiedzili Warszawę i Toruń.

8-15 października
Na zaproszenie Chińskiego Ministra Kontroli Państwowej Pana He Yong przebywała z wizytą w Chinach Delegacja Najwyższej Izby Kontroli z Prezesem Wojciechowskim na czele. Delegacja spotkała się z Członkiem Rady Państwowej, Sekretarzem Generalnym Rady Państwowej Chin Panem Wang Zhongyu i Panem Ministrem He Yong. 12 października Ambasador RP w Chinach Pan Burski wydał bankiet. Na bankiecie obecny był Pan Minister He Yong. Podczas pobytu w Chinach Delegacja zwiedziła Pekin, Shanghaj, Xi'an i inne miejscowości.

9-15 października
Z przyjacielską wizytą w Chinach przebywała Delegacja Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu RP pod kierownictwem Pana Wiceprzew. Markiewicza. Delegację przyjął Wiceprzew. Stałego Komitetu OZPL Pan Tiemur Dawamaiti. Spotkania robocze poprowadziła Komisja Spraw Wewnętrzynych i Sprawiedliwości OZPL. Delegacja przeprowadziła również rozmowy z Komisją d/s systemu prawnego przy Stałym Komitecie OZPL oraz Ministerstwem Sprawiedliwości. Goście zwiedzili Pekin, Shanghaj, Xi'an i inne miejscowości.

23-27 październiaka
Z wizytą w Chinach przebywał Dyrektor Departamentu Krajów Pozaeuropejskich i Systemu Narodów Zjednoczonych Pan Cieniuch wraz z Delegacją. Delegacja spotkała się z  Asystentem Ministra Spraw Zagranicznych Chin Panem Liu Guchang  i Dyrektorem Departamentu Europy Wschodniej i Azji Środkowej Panem Li Hui. Pan Li Hui wydał również bankiet na cześć gości. Delegacja zwiedziła Pekin i Xi'an.

5-10 listopady
Z wizytą w Chinach przebywał Sekretarz Stanu Ministerstwa Gospodarki RP Pan Błaszczyk. W dniu 6 listopada odbyło się w Pekinie IX regularne spotkanie w ramach Ekonomiczno-handlowej Komisji Mieszanej  rządów Chin i Polski. Spotkanie poprowadzili wspólnie Wiceminister Handlu Zagranicznego i Współpracy Gospodarczej Pan Zhang Xiang jako Przew. strony chińskiej oraz Sekretarz Stanu Ministerstwa Gospodarki RP Pan Błaszczyk jako Przew. strony polskiej. Chiński Minister Handlu Zagranicznego i Współpracy Gospodarczej Pan Shi Guangsheng spotkał się z Panem Błaszczykiem w dniu 7 listopada.

7-10 grudnia
Na zaproszenie Ministra Spraw Zagranicznych Pana Bartoszewskiego, z oficjalną wizytą przebywał w Polsce Chiński Minister Spraw Zagranicznych Pan Tang Jiaxuan wraz z Delegacją. Delegację przyjęli Prezydent RP Pan Kwaśniewski, Marszałek Sejmu RP Pan Płażyński, Premier RP Pan Buzek oraz Wicepremier, Minister Gospodarki Pan Steinhoff. Delegacja przeprowadziła również rozmowy z Ministrem Spraw Zagranicznych Panem Bartoszewskim na temat rozwoju stosunków obu państw oraz innych spraw międzynarodowych istotnych dla obu krajów. Minister Bartoszewski podjął gości bankietem. Podczas pobytu w Warszawie, Chiński Minister Spraw Zagranicznych złożył wieńce na Grobie Nieznanego Żołnieża. Goście zwiedzili Warszawę i Kraków.