Wang Yi przedstawia pięciopunktowe stanowisko Chin w sprawie Ukrainy
2022-02-27 19:48

25 lutego Radca Stanu i Minister Spraw zagranicznych Wang Yi odbył rozmowę telefoniczną z brytyjską minister spraw zagranicznych Liz Truss, wysokim przedstawicielem Unii Europejskiej do spraw zagranicznych Josepem Borrellem oraz doradcą prezydenta Francji Emmanuelem Bonne, koncentrując się na głębokiej wymianie poglądów na temat sytuacji na Ukrainie. Wang Yi przedstawił podstawowe stanowisko Chin w sprawie Ukrainy, które można podsumować w następujących pięciu punktach:


1.Strona chińska opowiada się za poszanowaniem i ochroną suwerenności i integralności terytorialnej wszystkich krajów oraz za skutecznym przestrzeganiem celów i zasad Karty Narodów Zjednoczonych. Stanowisko to jest niezmienne i jasne , odnosi się ono również do kwestii Ukrainy.


2.Chiny opowiadają się za wspólną, wszechstronną, opartą na współpracy i zrównoważoną koncepcją bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo jednego kraju nie może być zagwarantowane kosztem bezpieczeństwa innych państw, a bezpieczeństwo regionalne nie może być zagwarantowane przez wzmocnienie lub rozszerzenie bloków wojskowych. Należy całkowicie porzucić mentalność zimnowojenną. Należy respektować uzasadnione obawy wszystkich krajów dotyczące bezpieczeństwa. W kontekście pięciu kolejnych etapów ekspansji NATO na wschód, uzasadnione żądania Rosji dotyczące bezpieczeństwa powinny być traktowane poważnie i odpowiednio uwzględniane.


3.Chiny śledzą rozwój sytuacji na Ukrainie, a obecna sytuacja nie jest tym, co chcielibyśmy widzieć. Konieczne jest, aby wszystkie strony zachowały niezbędną powściągliwość i nie dopuściły ani do pogorszenia się sytuacji na Ukrainie, ani do wymknięcia się jej spod kontroli. Należy skutecznie zadbać o bezpieczeństwo życia i mienia ludności cywilnej, a w szczególności nie dopuścić do kryzysu humanitarnego na dużą skalę.


4.Strona chińska popiera i zachęca do podejmowania wszelkich wysiłków dyplomatycznych sprzyjających pokojowemu rozwiązaniu kryzysu na Ukrainie. Strona chińska z zadowoleniem przyjmą jak najszybsze rozpoczęcie bezpośredniego dialogu i negocjacji między Rosją a Ukrainą. Ewolucja kwestii ukraińskiej ma złożoną historię. Ukraina powinna stać się pomostem między Wschodem a Zachodem i nie powinna być sprowadzana do roli miejsca konfrontacji między wielkimi mocarstwami. Chiny popierają również dialog prowadzony na zasadach równości pomiędzy stroną europejską a Rosją w kwestiach bezpieczeństwa europejskiego, który ostatecznie doprowadzi do stworzenia zrównoważonego, skutecznego i trwałego mechanizmu bezpieczeństwa europejskiego.


5.Chiny uważają, że Rada Bezpieczeństwa ONZ powinna odegrać konstruktywną rolę w rozwiązaniu kwestii Ukrainy, traktując jako najwyższy priorytet pokój i stabilność w regionie oraz ogólne bezpieczeństwo wszystkich krajów. Działania podjęte przez Radę Bezpieczeństwa powinny raczej studzić napięcia, a nie je elektryzować, sprzyjać znalezieniu dyplomatycznego rozwiązania, a nie dalszej eskalacji sytuacji. W związku z tym Chiny nigdy nie zgadzały się na rezolucje Rady Bezpieczeństwa, w których chętnie powoływano się na rozdział VII, upoważniający do użycia siły i sankcji.


Wang Yi stwierdził, że Chiny, jako stały członek Rady Bezpieczeństwa i odpowiedzialne panstwo, zawsze wiernie wypełniały swoje międzynarodowe zobowiązania i odgrywały konstruktywną rolę w utrzymaniu pokoju i stabilności na świecie. Chiny, będąc jednym z największych panstw, mają najlepsze wyniki w kwestii pokoju i bezpieczeństwa. Nigdy nie zaatakowaliśmy innego kraju, nie prowadziliśmy wojen zastępczych, nie szukaliśmy stref wpływów ani nie angażowaliśmy się w konfrontację sojuszy wojskowych. Chiny podążają drogą pokojowego rozwoju i są zaangażowane w budowanie wspólnej przyszłości dla ludzkości. Będziemy nadal stanowczo sprzeciwiać się wszelkiej hegemonii oraz zdecydowanie chronić uzasadnione prawa i interesy ogromnej liczby krajów rozwijających się, zwłaszcza małych i średnich.