Wspólny Komunikat Chińskiej Republiki Ludowej i Rzeczypospolitej Polskiej
1997-11-17 00:00

1. W dniach od 16 do 21 listopada 1997 roku na zaproszenie Jiang Zemin'a, Przewodniczącego Chińskiej Republiki Ludowej, Aleksander Kwaśniewski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, złożył wizytę państwową w Chińskiej Republice Ludowej.

Przewodniczący Chińskiej Republiki Ludowej Jiang Zemin i Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Aleksander Kwaśniewski przeprowadzili rozmowy. Przywódcy obu krajów wymienili poglądy nt. obecnego stanu i dobrych perspektyw ożywienia stosunków dwustronnych oraz spraw międzynarodowych znajdujących się w sferze wspólnych zainteresowań.

Podczas wizyty podpisano:

- Umowa między Rządem Chińskiej Republiki Ludowej i Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o Współpracy w zakresie Kwarantanny i Ochrony Zdrowia Zwierząt;

- Plan realizacji Umowy między Rządem Chińskiej Republiki Ludowej a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o Współpracy Kulturalnej i Naukowej na lata 1998-2000.

Obie Strony wyrażają zadowolenie z rezultatów wizyty i są przekonane, że wizyta przyczyni się do dalszego rozwoju przyjaznych stosunków chińsko-polskich.

2. Strony uważają, że rozwój współpracy we wszystkich dziedzinach między oboma krajami jest wspólnym pragnieniem obu narodów, służy podstawowym interesom obu krajów i przyczynia się do pokoju i rozwoju zarówno Europy, jak i Azji. Obie Strony rozwijać będą długofalowe i stabilne stosunki przyjacielskiej współpracy na zasadach wzajemnego poszanowania niepodległości, suwerenności i integralności terytorialnej, równości i wzajemnych korzyści, nieingerowania w sprawy wewnętrzne, a także innych powszechnie uznawanych zasadach prawa międzynarodowego.

Obie Strony dążyć będą do pogłębienia dialogu politycznego, w tym również na wysokim szczeblu, wspierania kontaktów pomiędzy swoimi rządami i parlamentami, umocnienia wzajemnie korzystnej współpracy między instytucjami i organizacjami pozarządowymi, oraz pomiędzy przedstawicielami administracji lokalnych.

3. Obie Strony uważają, że rozwój obopólnie korzystnej współpracy gospodarczej i handlowej stanowi bardzo ważny cel stosunków dwustronnych. Z tego powodu, zgodnie z potencjałem i możliwościami obu krajów będą: aktywnie wspierać bezpośrednie kontakty między firmami i przedsiębiorstwami obu krajów, i czynić wspólne wysiłki, aby w rozwoju handlu osiągnąć zasadniczą równowagę, rozwijać współpracę ukierunkowaną na nowe przedsięwzięcia przemysłowe i techniczne, i wspierać wzajemnie korzystne wspólne inwestycje, promować współpracę na rynkach państw trzecich, prowadzenia współpracy finansowej i bankowej. Obie Strony będą popierać współpracę gospodarczą przedsiębiorstw w dziedzinie środków transportu, górnictwa węglowego, ochrony środowiska, przemysłu lekkiego i tekstylnego, przemysłu elektronicznego, przemysłu chemicznego i energetyki. Oba państwa będą nadal wspierały wzajemne kontakty i współpracę także w zakresie prowadzenia badań naukowych i rozwoju technicznego, kultury, sztuki, oświaty, środków masowego przekazu, turystyki, sportu i innych.

4. Chińska Republika Ludowa i Rzeczpospolita Polska ponownie potwierdzają wzajemne poszanowanie dla dokonywanych przez siebie wyborów sposobów realizowania rozwoju gospodarczego i społecznego. Rzeczpospolita Polska wysoko ocenia niezależną i suwerenną pokojową politykę zagraniczną Chińskiej Republiki Ludowej i konstruktywną rolę ChRL w rozwijaniu współpracy i w rozwiązywaniu problemów międzynarodowych, a także jej wkład w umacnianie stabilizacji i pokoju w Azji i na świecie.

Strona polska ponownie oświadcza, że Rzeczpospolita Polska uznaje, że na świecie istnieją tylko jedne Chiny i jest to Chińska Republika Ludowa oraz, że Tajwan jest nierozłączną częścią terytorium Chin, a Rząd Chińskiej Republiki Ludowej jest jedynym legalnym rządem reprezentującym całe Chiny.

Chińska Republika Ludowa w pełni rozumie i respektuje dążenie Rzeczypospolitej Polskiej do integracji ze strukturami euroatlantyckimi i europejskimi, docenia politykę Polski popierającą dalszy rozwój współpracy z innymi krajami, w tym regionu Azji i Pacyfiku oraz wysoko ocenia rolę i wkład Polski w ochronę pokoju w Europie i na świecie.

5. Obie Strony zintensyfikują konsultacje dotyczące spraw międzynarodowych znajdujących się w obszarze wspólnego zainteresowania. Będą aktywnie współdziałać w walce z międzynarodowym terroryzmem, ponadnarodową przestępczością zorganizowaną, nielegalną produkcją i handlem narkotykami, przemytem broni a także z przestępczością gospodarczą i nielegalnym obrotem finansowym.

6. Obie Strony opowiadają się za szeroko zakrojoną współpracą ze wszystkimi państwami, opartą na powszechnie uznawanych zasadach prawa międzynarodowego, zgodnie z dążeniem narodów do pokoju, bezpieczeństwa, rozwoju, demokracji i dobrobytu.

Obie Strony, uznając zawarte w Karcie Narodów Zjednoczonych podstawowe cele dotyczące popierania praw człowieka i podstawowych wolności, stojąc na gruncie poszanowania i uwzględnienia tradycji, doświadczeń historycznych i realnej sytuacji każdego z państw, będą prowadzić, na bazie równości i wzajemnego szacunku, konstruktywny dialog i współpracę. Obie Strony uważają, że zapewnienie prawa narodów do istnienia i rozwoju ma niezwykle istotne znaczenie dla ludzkości.

Obie Strony wyrażają pełne poparcie dla wzmocnienia roli Narodów Zjednoczonych w utrzymaniu pokoju i stabilności w różnych regionach świata, w promowaniu powszechnego rozwoju wszystkich państw oraz w rozwiązywaniu problemów stojących przed ludzkością drogą negocjacji i porozumienia. Obie Strony zgadzają się wnosić stosowny wkład dla utrwalenia pokoju na świecie oraz powszechnego postępu ludzkości.                                           Jiang Zemin                                                          Aleksander Kwaśniewski

               Przewodniczący Chińskiej Republiki Ludowej                        Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 

                                                                                              

 Pekin, 17 listopada 1997